Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Klaviano.com - serwis internetowy którego właścicielem jest firma SAP MUSIC PROFESSIONAL Krzysztof Skwarek, 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 18 (NIP 6180000759, REGON 003340676) Polska.
Regulamin - niniejszy dokument.
Rejestracja - procedura zakładania konta.
Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Klaviano.com pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Klaviano.com.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), wynajmu, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie Klaviano.com, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Na serwisie Klaviano.com występują dwa rodzaje ogłoszeń: instrumentowe oraz usługowe.
Cennik - zestawienie ustalanych przez Klaviano.com opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klaviano.com oraz warunki świadczenia usług przez właściciela serwisu na rzecz Użytkowników w Serwisie Klaviano.com.
 2. Klaviano.com zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Klaviano.com jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Klaviano.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Klaviano.com ma charakter nieodpłatny oraz odpłatny w zakresie zakupu specjalnych usług.
 6. W ramach Serwisu Klaviano.com umożliwia się Użytkownikowi m.in.: uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach oferowanych przez firmy oraz prywatnych sprzedających/ usługodawców zamieszczających ogłoszenia bezpośrednio na portalu Klaviano.com.
 7. Dane dotyczące towarów oraz usług umieszczane w Serwisie Klaviano.com pochodzą od firm oraz prywatnych sprzedających, z ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników bezpośrednio w Serwisie Klaviano.com. Serwis Klaviano.com dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez firmy oraz prywatnych sprzedających zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością towaru/ usługi, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z firmą lub prywatnym sprzedającym. W razie braku reakcji użytkownika oferującego towar/usługę, użytkownik szukający może prosić o ewentualne informacje o dostępności ogłoszenia opiekunów klientów serwisu Klaviano.com dostępnych w zakładce “Kontakt”.
 8. Ewentualna transakcja zakupu pomiędzy Użytkownikiem, a firmą lub prywatnym sprzedającym/ usługodawcą odbywa się na warunkach określonych przez firmę bądź w ramach odrębnej umowy zawartej z prywatnym sprzedającym/ usługodawcą. Serwis Klaviano.com nie odpowiada za dostawę towaru, wykonanie usługi oraz przebieg transakcji. Serwis Klaviano.com nie odpowiada również za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, usługi przez firmę lub prywatnego sprzedawcę/ usługodawcę, za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów.

§2
Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest nieodpłatna.
 2. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania z Serwisu Klaviano.com bez dokonywania rejestracji
  2. lub dokonania rejestracji w Serwisie Klaviano.com za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji, lub za pośrednictwem stron tj. Facebooka lub Google+
 3. W celu zarejestrowania się na portalu Klaviano.com należy kliknąć w przycisk “Rejestracja/ Zaloguj się” dostępny na każdej podstronie serwisu. Po kliknięciu przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do podstrony pierwszego etapu rejestracji, gdzie:
  1. podaje adres e-mail
  2. wybiera typ konta: prywatne lub firmowe
  3. tworzy login oraz hasło
  4. (opcjonalnie w zależności od typu konta) tworzy adres swojej indywidualnej podstrony w formie www.Klaviano.com/przykladowa_nazwa
 4. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkownikowi, podczas wysyłania zapytania przez formularz na stronie Klaviano.com, użytkownik zgadza się na założenie przez portal Klaviano.com tzw. Konta tymczasowego, będzie ono wykorzystywane do komunikacji między innymi Użytkownikami oraz do komunikacji działu obsługi oraz akcji marketingowych na portalu Klaviano.com
 5. Po wypełnieniu danych w pierwszym etapie Użytkownik klika przycisk “Rejestracja”. Pola wymagane oznaczone są gwiazdką (*). W celu rejestracji użytkownik musi także zaakceptować niniejszy regulamin, przez co wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 6. Rejestracja w Serwisie Klaviano.com następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych danych Użytkownika. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
 7. Rejestrując się na serwisie Klaviano.com Użytkownik ma automatycznie włączone powiadomienia e-mail umożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez portal Klaviano.com. Powiadomienia te Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie wyłączyć, po zalogowaniu się na swoje konto z zakładce "Twoje powiadomienia".
 8. Po rejestracji, użytkownik może zalogować się w Serwisie Klaviano.com na swój własny profil. W tym celu należy wybrać opcję “Zaloguj się” widoczną na każdej podstronie portalu oraz podać swoją nazwę użytkownika lub adres email i hasło.
 9. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik może podać dalsze dane dotyczące firmy, którą reprezentuje lub swoje własne dane, takie jak nazwa firmy, lokalizacja firmy, profil firmy, Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy itd. oraz edytować adres e-mail, hasło, nazwę użytkownika. W celu modyfikacji swoich danych należy wybrać opcję “Ustawienia Profilu”, a następnie dokonać edycji wybranych danych podanych podczas rejestracji.
 10. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], też pisemnie na adres: ul. Obozowa 18, 62-800 Kalisz lub przez funkcje dostępną w panelu użytkownika.
 11. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie Klaviano.com.
 12. Klaviano.com zachowuje pełne prawa do podstron tworzonych przez użytkowników o których mowa w punkcie 11, podpunkt (d) tego regulaminu. Klaviano.com ma prawo do zmiany adresu podstrony użytkownika wybranego przez niego w trakcie rejestracji, bez podania przyczyny.
 13. Administrator Serwisu Klaviano.com ma prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podawania przyczyny. Dotyczy to sytuacji, gdy podane przez Użytkownika dane wskazują jednoznacznie na ich nieprawdziwość bądź Użytkownik naruszył w jakikolwiek sposób regulamin Serwisu Klaviano.com.
 14. Serwis Klaviano.com w trosce o interes Użytkowników szukających na portalu danej usługi lub produktu po upływie 7 dni roboczych od wysłania wiadomości przez wspomnianego Użytkownika, ma prawo skontaktować się z nim, w celu dostarczenia najwyższej jakości usług i skierowania go do innego użytkownika oferującego podobny produkt lub usługę.
 15. W sytuacji, kiedy użytkownik oferujący dany produkt lub usługę świadomie rezygnuje z obsługi użytkownika szukającego w serwisie Klaviano.com próbującego skontaktować się z nim, o czym informuje serwis Klaviano.com, serwis ma prawo skierować szukającego do innego użytkownika oferującego podobny produkt lub usługę.
 16. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest firma SAP MUSIC PROFESSIONAL Krzysztof Skwarek, 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 18 (NIP 6180000759, REGON 003340676).
 17. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w szczególności w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w serwisie tj. publikacji ogłoszeń przez użytkowników, w celu rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, w celu przekazywania informacji o serwisie i aktualnej ofercie oraz przekazywane innym użytkownikom, którzy zdecydują się na zakup produktu/ usługi zamieszczonego w serwisie przez użytkownika.
 18. Klaviano.com z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Klaviano.com sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 19. Klaviano.com zapewnia Użytkownikom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz Polityce prywatności.
 20. Serwis Klaviano.com prowadzi politykę cookies, która powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 21. Cookies, Ciasteczka to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 22. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawartych w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku.
 23. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 24. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 25. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 26. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§3
Typy kont Klaviano

 1. Podczas rejestracji Użytkownik może wybrać jedno z naszych dwóch typów kont dedykowanych odpowiednio do osób prywatnych lub firm branżowych:
  1. Konto prywatne – dedykowane dla osób prywatnych chcących kupić lub sprzedać instrument na portalu Klaviano.com. Dzięki temu kontu Użytkownik może zapisywać swoje wyszukiwania, obserwować ulubione ogłoszenia, zarządzać powiadomieniami oraz wiadomościami, a także śledzić swoje statystyki. Użytkownik posiadający to konto może dodać na portalu Klaviano.com odpłatnie dowolną ilość ogłoszeń instrumentowych. Użytkownik konta prywatnego może promować swoje ogłoszenia korzystając z dodatkowych płatnych usług https://www.klaviano.com/packagesklaviano.html.
  2. Konto firmowe – dedykowane dla firm oraz osób zawodowo zajmujących się sprzedażą bądź skupem pianin i fortepianów, a także oferujących usługi z nimi powiązane. Takie jak m.in.: strojenie, naprawa, renowacja, transport itp. Użytkownik tego konta oprócz wszystkich funkcji konta prywatnego posiada dodatkowo: limitowaną ilość ogłoszeń instrumentowych oraz usługowych, indywidualną podstronę z informacjami o firmie, miejsce na wykazie sprzedawców/usługodawców, co miesięczny raport z statystykami i sugestiami. Użytkownik konta firmowego może promować swoją firmę korzystając z kont płatnych Standard Piano Seller, Prestige Piano Seller (szczegółowy opis usług: https://www.klaviano.com/packagesklaviano.html) lub korzystając z dodatkowych płatnych usług https://www.klaviano.com/packagesklaviano.html.
 2. Zmiana typu konta z bezpłatnego na dowolny typ konta płatnego następuje w zależności od wybranej formy płatności. Jeśli użytkownik płaci kartą lub paypalem, usługi zostają aktywowane automatycznie. Jeśli użytkownik wybiera jako formę płatności przelew bankowy, usługi są aktywowane w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności lub potwierdzenia płatności drogą mailową.
  1. Użytkownik korzystający z usługi Standard Piano Seller chcący zmienić typ konta na Prestige Piano Seller, może to uczynić od początku kolejnego okresu rozliczeniowego lub w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego aktywując nową płatność, a kwota adekwatna niewykorzystanemu czasowi konta Standard Piano Seller jest możliwa do wykorzystania w formie usług tj. Oferta promowana, Kampania Top10 o adekwatnej wartości.
  2. Użytkownik korzystający z usługi Prestige Piano Seller, chcący zmienić typ konta na Standard Piano Seller lub Small Piano Seller może to zrobić od kolejnego okresu rozliczeniowego. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania serwisu Klaviano.com o chęci zmiany typu konta przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

§4
Dodatkowe usługi płatne Klaviano

 1. Ogłoszenie Polecane - wyróżniony wygląd Ogłoszenia na liście instrumentów oraz innych dodatkowych miejscach portalu Klaviano.com. Wyróżnienie Ogłoszenia obowiązuje przez okres 30 dni.
 2. Standardowe Ogłoszenie - dodatkowe ogłoszenie ponad limitowe, wykupywane pojedynczo na okres 30 dni. Obowiązuje przez okres 30 dni.
 3. Standardowe Ogłoszenie x10 - możliwość zakupu 10 ofert standardowych w pakiecie dla firm, jako subskrypcję odnawiającą się co 30 dniowy okres rozliczeniowy.
 4. Kampania e-mail Top10 – Oferta e-mail wysyłana co okres ok. 10 dni do segmentowanej listy subskrybentów Klaviano.com. Zawiera ona Ogłoszenia z portalu Klaviano.com zgłoszone do udziału przez użytkowników portalu.
 5. Auto Update Ogłoszeń - jednorazowa lub comiesięczna aktualizacja Twoich Ogłoszeń przez pracowników Klaviano.com na stronie portalu Klaviano.com zlecana odpłatnie.
 6. Reklama Regionalna – reklama w regionie konta firmowego w dodatkowych miejscach portalu Klaviano.com.
 7. Pakiet Social Media – co tygodniowa publikacja oferty na stronach Social Medii Klaviano.
 8. Social Media Mini - możliwość wykupienia jednorazowej publikacji oferty na stronach Social Medii Klaviano.
 9. Wycena - jednorazowe określenie przybliżonej wartości (pianina/fortepianu).
 10. Koszty poszczególnych usług są uwzględnione w cenniku https://www.klaviano.com/packagesklaviano.html.

§5
Warunki i zasady zamieszczenia ogłoszeń w serwisie

 1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie Klaviano.com wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu Klaviano.com poprzez wypełnienie wszystkich wymagalnych pól, zaakceptowania Regulaminu oraz rejestracji w serwisie.
 2. Liczba wystawianych jednocześnie przedmiotów/oferowanych usług, zależna jest od typu konta użytkownika.
 3. Ogłoszenia publikowane są nieodpłatnie i odpłatnie w zależności od typu konta i ilości ogłoszeń.
 4. Użytkownicy samodzielnie ustalają treść ogłoszenia. Dodatkowo za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia oraz wideo w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 5. Poczytuje się w razie wątpliwości, że treść ogłoszenia zawiera w sobie zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu Klaviano.com zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu lub ujawniające adres e-mail ogłoszeniodawcy – w zależności o wyboru przez Ogłoszeniodawcę) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do ogłoszenia, bądź kontakt telefoniczny z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem opcji „Zadzwoń”.
 7. Ogłoszenia umieszczane przez Użytkowników bezpośrednio w Serwisie Klaviano.com powinny zawierać rzeczywistą cenę brutto towaru/ usługi.
 8. W trakcie trwania emisji ogłoszenia Użytkownik ma prawo modyfikować jego treść. W tym celu należy w panelu użytkownika wybrać opcję “Twoje instrumenty na sprzedaż i wynajem” lub “Twoje usługi” w zależności od typu ogłoszenia. Następnie należy wybrać ogłoszenie, które ma zostać zmodyfikowane i kliknąć w guzik “Edytuj”.
 9. Po upływie czasu emisji (365 dni) ogłoszenie staje się nieaktywne i możliwa jest jego ponowna aktywacja. O czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Na ponowną aktywację Ogłoszenia (kliknięcie w link znajdujący się w mailu informującym o upływie czasu emisji Ogłoszenia) Użytkownik ma przeznaczone 30 dni, po ich upływie Ogłoszenie zostanie usunięte z portalu Klaviano.com.
 10. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w zakładce “Twoje adresy”. Klaviano.com zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednocześnie zgadza się na wykorzystywanie tych zdjęć w celach marketingowych przez www.klaviano.com.
 12. Klaviano.com ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, o podtekstach seksualnych lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne; noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji; naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej; szkodzące dobremu imieniu lub renomie Klaviano.com lub jego partnerów; wprowadzające w błąd.
 13. Klaviano.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 14. Klaviano.com ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli jest niezgodne ono z tematyką portalu lub zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Klaviano.com lub w inny sposób szkodzi Klaviano.com.
 15. Klaviano.com nie odpowiada za: brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

§6
Opłaty, fakturowanie, prowizje, postanowienia rezygnacyjne i reklamacyjne

 1. Serwis Klaviano.com nie ofertuje darmowych okresów próbnych swoich usług płatnych.
 2. Płatność za usługi płatne serwisu Klaviano.com są oparte na subskrypcji pobieranej z góry. Szczegóły różnych rodzajów subskrypcji oraz ich ceny są dostępne po poniższym linkiem. https://www.klaviano.com/packagesklaviano.html Inne formy płatności są dostępne jedynie po indywidualnej konsultacji z działem sprzedaży portalu Klaviano.com.
 3. Kwoty stanowiące ceny usług serwisu Klaviano.com są kwotami netto i obejmują 30 dniowy okres rozliczeniowy.
 4. Faktury za usługi opłacone w serwisie Klaviano.com, są wysyłane na podany w czasie rejestracji na portalu adres email w ciągu 72 godzin od zaksięgowania płatności. Faktury są również dostępne dla użytkowników w panelu użytkownika w zakładce “Historia Płatności”.
 5. Jeśli Usługa płatna oparta na subskrypcji podlega automatycznemu odnowieniu, Państwa karta kredytowa zostanie obciążona automatycznie na koniec Państwa aktualnego okresu subskrypcji, a Państwa subskrypcja, jeśli jej Państwo nie anulują, zostanie odnowiona na taki sam okres. Subskrypcje nie wygasają w okresie trwania subskrypcji ze względu na zaniechanie korzystania z zamówionej Usługi płatnej.
 6. Rezygnacja z usług płatnych serwisu Klaviano.com jest możliwa w ciągu 14 dni od rozpoczęcia korzystania z usługi płatnej. Użytkownik ma możliwość rezygnacji w takim wypadku bez podawania przyczyny.
 7. Mogą Państwo anulować dowolny zakup Usługi Płatnej i domagać się od Klaviano zwrotu środków z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni następujących po dokonaniu pierwszego zakupu. Jeśli jednak używali Państwo Usługi Płatnej przed skorzystaniem z prawa do anulowania, wówczas są Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z korzystaniem z Usługi Płatnej udostępnionej Państwu do czasu anulowania.
 8. Po upływie 14 dni, w ciągu których użytkownik ma prawo dokonać rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu ani wypłaty za częściowo wykorzystane subskrypcje miesięczne. W wypadku płatności cyklicznej rezygnacja z usług nastąpi automatycznie od nowego okresu rozliczeniowego.
 9. Rezygnacja z usług serwisu Klaviano.com jest możliwa w formie mailowej na adres [email protected] lub na konkretny adres mailowy opiekuna konta przypisanego dla danego użytkownika.
 10. Rezygnacja użytkownika musi zawierać nazwę firmy, nazwę użytkownika oraz adres mailowy, z którym powiązany jest profil oraz nazwę produktu, z którego dokonywana jest rezygnacja.
 11. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
 12. Użytkownicy serwisu Klaviano.com nie są zobowiązani do płacenia serwisowi prowizji od sprzedaży dokonanych dzięki zapytaniom napływające bezpośrednio do ich profili, z wyjątkiem zapytań, które napływają bezpośrednio do portalu Klaviano.com tj. do firmy Sap Music Professional, jako do właściciela serwisu Klaviano.com. Jeśli dany użytkownik decyduje się na skorzystanie z dodatkowego zapytanie spoza tych, które są kierowane bezpośrednio do jego firmy/profilu, serwis Klaviano.com w razie pomyślnej sprzedaży pobiera prowizję za pośrednictwo w wysokości 5% netto wartości sprzedanego produktu/usługi.
 13. W wypadku kiedy zapytanie jest kierowane bezpośrednio do użytkownika jak również właściciela serwisu Klaviano.com, serwis Klaviano.com nie wchodzi w konkurencję z użytkownikami i nie rości sobie prawa do otrzymania prowizji za pośrednictwo w sprzedaży.

§7
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Serwis Klaviano.com poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin został przetłumaczony na inne języki co ma charakter wyłącznie informacyjny dla użytkowników obcojęzycznych. W przypadku sporu prawnego, wersją wiążącą dla stron, jest oryginalna wersja regulaminu w języku polskim.