Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klaviano.com oraz warunki świadczenia usług przez właściciela serwisu na rzecz Użytkowników w Serwisie Klaviano.com.
2. Klaviano.com zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Klaviano.com jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Klaviano.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Właścicielem Serwisu Klaviano.com jest firma SAP MUSIC PROFESSIONAL Krzysztof Skwarek, 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 18 (NIP 6180000759, REGON 003340676) Polska.
6. Użytkownikiem Serwisu Klaviano.com może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 
7. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Klaviano.com ma charakter nieodpłatny oraz odpłatny w zakresie zakupu specjalnych kont uprawniających do szeregu dodatkowych usług określonych w dalszej części ninieszego regulaminu.
8. W ramach Serwisu Klaviano.com umożliwia się Użytkownikowi m.in.: uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach oferowanych przez firmy oraz prywatnych sprzedających/ usługodawców zamieszczających ogłoszenia bezpośrednio na portalu Klaviano.com, lub też na innych Serwisach ogłoszeniowych. Uzyskiwanie informacji odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki umieszczonej w Serwisie Klaviano.com w szczególności poprzez porównanie cen, zamieszczanie opinii lub recenzji dotyczących towarów/ usług lub przebiegu transakcji. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: kategorii produktowej, nazwy lub modelu towaru/ usługi, nazwy sprzedającego/ usługodawcy, stanu technicznego towaru, opinii i recenzji innych Użytkowników. 
9. Dane dotyczące towarów oraz usług umieszczane w Serwisie Klaviano.com pochodzą od firm oraz prywatnych sprzedających/ usługodawców na innych Serwisach ogłoszeniowych oraz z ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników bezpośrednio w Serwisie Klaviano.com. Serwis Klaviano.com dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez firm oraz prywatnych sprzedających/usługodawców zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością towaru/ usługi, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z firmą lub prywatnym sprzedającym/ usługodawcą, chyba, że dotyczy to ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika bezpośrednio w Serwisie Klaviano.com.
10. Ewentualna transakcja zakupu pomiędzy Użytkownikiem, a firmą lub prywatnym sprzedającym/ usługodawcą odbywa się na warunkach określonych przez firmę bądź w ramach odrębnej umowy zawartej z prywatnym sprzedającym/ usługodawcą. Serwis Klaviano.com nie odpowiada za dostawę towaru, wykonanie usługi oraz przebieg transakcji. Serwis Klaviano.com nie odpowiada również za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, usługi przez firmę lub prywatnego sprzedawcę/ usługodawcę, za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów.
 
REJESTRACJA
 
11. Użytkownicy mają możliwość:
      (a) korzystania z Serwisu Klaviano.com bez dokonywania rejestracji, lub
      (b) dokonania rejestracji w Serwisie Klaviano.com za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
12. W celu zarejestrowania się na portalu Klaviano.com należy kliknąć w przycisk “Załóż konto” dostępny na każdej podstronie serwisu. Po kliknięciu przycisku Użytkownik przekierowany zostaje do podstrony pierwszego etapu rejestracji, gdzie podaje/tworzy swój:
      (a) login - nazwę użytkownika
      (b) hasło
      (c) adres e-mail
      (d) wybiera jeden z 4 możliwych typów konta ( "Firma", "Specjalista", "Nauczyciel", "Osoba prywatna” )
      (e) (opcjonalnie w zależności od typu konta) tworzy adres swojej indywidualnej podstrony w formie www.Klaviano.com/przykladowa_nazwa
13. Po wypełnieniu danych w pierwszym etapie Użytkownik klika przycisk “Załóż konto”. Pola wymagane oznaczone są gwiazdką (*). W celu rejestracji użytkownik musi także zaakceptować niniejszy regulamin, przez co wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).
14. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik może podać dalsze dane dotyczące firmy, którą reprezentuje lub swoje własne dane, takie jak nazwa firmy, lokalizacja firmy, profil firmy, Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy itd. oraz edytować adres e-mail, hasło, nazwę użytkownika.
15. Po zakończeniu rejestracji opisanej w pkt 13, na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta, celem weryfikacji podanego adresu e-mail. Po kliknięciu w otrzymany link aktywacyjny następuje aktywacja konta.
16. Poza krokami opisanymi w pkt 12-15. Istnieje możliwość szybkiej rejestracji na portalu dla konta typu “OSOBA PRYWATNA" poprzez zarejestrowanie się i synchronizację ze swoim kontem Facebook, przy wyszukiwaniu instrumentów/usług wg. Dystansu oraz w celu skorzystania z funkcji powiadomień o nowych ofertach. W przypadku wybrania opcji „szybka rejestracja” należy podać tylko swój adres e-mail oraz nazwę użytkownika, a pozostałe dane użytkownika można wprowadzić później tak jak opisane w pkt 19  “MODYFIKACJA KONTA”.
17. Rejestracja w Serwisie Klaviano.com następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych danych Użytkownika. Rejestracja umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
18. Rejestrując się na serwisie Klaviano Użytkownik ma automatycznie włączone powiadomienia e-mail umożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez portal Klaviano. Powiadomienia te Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie wyłączyć, po zalogowaniu się na swoje konto z zakładce "Twoje powiadomienia". 19. Po rejestracji, użytkownik może zalogować się w Serwisie Klaviano.com na swój własny profil. W tym celu należy wybrać opcję “Zaloguj się” widoczną na każdej podstronie portalu oraz podać swoją nazwę użytkownika/ login i hasło.
20. W celu modyfikacji swoich danych należy wybrać opcję “Mój Profil”, a następnie dokonać edycji wybranych danych podanych podczas rejestracji.
21. W celu usunięcia konta należy wystąpić z przedmiotowym żądaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony „KONTAKT” lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@Klaviano.com. Żądanie usunięcia konta zostanie zrealizowane w przeciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.
22. Rejestracja w serwisie jest nieodpłatna.
23. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie Klaviano.com.
24. Klaviano.com zachowuje pełne prawa do podstron tworzonych przez użytkowników o których mowa w punkcie 12 , podpunkt (e) tego regulaminu. Klaviano.com ma prawo do zmiany adresu podstrony użytkownika wybranego przez niego w trakcie rejestracji, bez podania przyczyny.
25. Administrator Serwisu Klaviano.com ma prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podawania przyczyny. Dotyczy to sytuacji gdy podane przez Użytkownika dane wskazują jednoznacznie na ich nieprawdziwość bądź Użytkownik naruszył w jakikolwiek sposób regulamin Serwisu Klaviano.com.
26. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma SAP MUSIC PROFESSIONAL Krzysztof Skwarek, 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 18 (NIP 6180000759, REGON 003340676).
27. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w szczególności w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w serwisie tj. publikacji ogłoszeń przez użytkowników, w celu rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, w celu przekazywania informacji o serwisie i aktualnej ofercie oraz przekazywane innym użytkownikom, którzy zdecydują się na zakup produktu/ usługi zamieszczonego w serwisie przez użytkownika.
28. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
29. Klaviano.com z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Klaviano.com sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
30. Klaviano.com zapewnia Użytkownikom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W szczególności każdy z Użytkowników może wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, wnieść sprzeciw gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekaże je innemu administratorowi danych.
31. Serwis Klaviano.com prowadzi politykę cookies, która powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
32. Cookies, Ciasteczka to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
33. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawartych w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
34. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
      (a) Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
      (b) Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
(c) Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
35.  Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
(a) Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
(b) Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
36. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
37. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
 
38. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Klaviano.com wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do towaru w tym jego wad i zalet, zamówionej usługi, przebiegu transakcji, firmy oraz prywatnych sprzedających/ usługodawców oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
39. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
40. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
41. Administrator Serwisu Klaviano.com zastrzega sobie prawo usunięcia opinii/ recenzji/ komentarzy Użytkowników bez podania przyczyny.
 
WARUNKI I ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 
42. Użytkownicy samodzielnie ustalają treść ogłoszenia. 
43. Poczytuje się w razie wątpliwości, że treść ogłoszenia zawiera w sobie zaproszenie do zawarcia umowy.
44. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu Klaviano.com zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu lub ujawniające adres e-mail ogłoszeniodawcy – w zależności o wyboru przez Ogłoszeniodawcę) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do ogłoszenia, bądź kontakt z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem opcji „Skontaktuj się z wystawiającym”.
45. Ogłoszenia umieszczane przez Użytkowników bezpośrednio w Serwisie Klaviano.com powinny zawierać rzeczywistą cenę brutto towaru/ usługi.
46. Liczba wystawianych jednocześnie przedmiotów/oferowanych usług, zależna jest od typu konta użytkownika.
47. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie Klaviano.com wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu Klaviano.com poprzez wypełnienie wszystkich wymagalnych pól, zaakceptowania Regulaminu oraz rejestracji w serwisie.
48. Ogłoszenia publikowane są nieodpłatnie i odpłatnie w zależności od typu konta i ilości ogłoszeń.
49. W trakcie trwania emisji ogłoszenia Użytkownik ma prawo modyfikować jego treść. W tym celu należy w panelu użytkownika wybrać opcję “Moje ogłoszenia usług”/ “ Moje ogłoszenia wydarzeń” lub “Moje ogłoszenia instrumentów” w zależności od typu ogłoszenia. Następnie należy wybrać ogłoszenie, które ma zostać zmodyfikowane i kliknąć w ikonkę edytowania ogłoszenia.
50. Po upływie czasu emisji ogłoszenie staje się nieaktywne i możliwa jest jego ponowna aktywacja
51. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji innych serwisów WWW.
52. Zabrania się umieszczania ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada co najmniej majątkowych praw autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.
53. Umieszczając ogłoszenie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich.
54. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w tym zamieszczane zdjęcia w treści ogłoszenia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw i interesów innych Użytkowników Serwisu Klaviano.com, niniejszego regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
55. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis Klaviano.com usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi bądź dnia, w którym świadczenie usługi powinno zostać zakończone.
56. Reklamację można złożyć pisemnie na adres: 62- 800 Kalisz, ul. Obozowa 18, Polska.
57. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer usługi/faktury, bądź inne dane pozwalające na identyfikację usługi, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
58. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą pisemną.
 
ZASADY ŚWIADCZENIA KONT PŁATNYCH DLA FIRM – USŁUG „PIANO SHOP” ,  „PIANO SALON” ORAZ „PIANO SALON+”
 
59. W przypadku kont firmowych, użytkownik ma do wyboru 4 typy kont.
o   Konto „ Free Piano Seller”
§  Otrzymuje własną podstronę z adresem, w formie www.pianoteca.com/wlasna_nazwa, jednak portal rezerwuje sobie prawo zmiany adresu w przypadku zainteresowania danym adresem przez użytkownika z kontem płatnym.
§  Otrzymuje możliwość jednoczesnej ekspozycji i publikacji do 5 ogłoszeń pianin i fortepianów na stronach portalu.
§  Właściciel portalu rezerwuje sobie prawo zamieszczenia reklam na podstronie użytkownika (www.klaviano.com/wlasna_nazwa)
§  Właściciel portalu rezerwuje sobie prawo zamieszczenia reklam na ogłoszeniach użytkownika
§  Na ogłoszeniach użytkownika, możliwy jest tylko kontakt przez formularz kontaktowy.
§  Otrzymuje pozycję w wykazie firm sprzedażowych, poniżej użytkowników z usługą „Piano Shop” oraz poniżej użytkowników z usługą „Piano Salon”, ale powyżej użytkowników niezarejestrowanych.
§  Otrzymuje przejrzystą i elegancką podstronę/wizytówkę w pełni dostosowaną do przeglądania na urządzeniach mobilnych – tabletach oraz smartfonach, komputerach stacjonarnych oraz laptopach. 
o   Konto „ Piano Shop”
§  Otrzymuje własną podstronę z adresem, w formie www.klaviano.com/wlasna_nazwa, i otrzymuje gwarancję własności adresu przez okres korzystania z usługi „Piano Shop”
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na podstronie użytkownika (www.klaviano.com/wlasna_nazwa)
§  Otrzymuje możliwość jednoczesnej ekspozycji do 20 ogłoszeń pianin i fortepianów, przez okres trwania usługi.
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na ogłoszeniach użytkownika
§  Na życzenie Użytkownika możliwe jest udostępnienie numeru telefonu oraz adresu e-mail klienta na każdym jego ogłoszeniu. W celu skorzystania z tej funkcji, należy zaznaczyć pole „Pokaż moje dane kontaktowe na moich ogłoszeniach” dostępne na stronie edycji profilu. 
§  Znak „zweryfikowany sprzedawca” w celu wyróżnienia ogłoszeń sprzedającego w liście wyników wyszukiwania
§  Na stronie/wizytówce firmy otrzymuje własne menu powyżej baneru ze zdjęciami salonu. 
§  Otrzymuje pozycję w wykazie firm sprzedażowych, poniżej użytkowników z usługą „Piano Salon” ale powyżej użytkowników z usługą „Free piano seller”
§  Otrzymuje przejrzystą i elegancka podstronę/wizytówkę w pełni dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych – tabletach oraz smartfonach, komputerach stacjonarnych oraz laptopach.
o   Konto „ Piano Salon”
§  Otrzymuje własną podstronę z adresem, w formie www.klaviano.com/wlasna_nazwa, i otrzymuje gwarancję własności adresu przez okres korzystania z usługi „Piano Salon”
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na podstronie użytkownika (www.klaviano.com/wlasna_nazwa)
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na ogłoszeniach użytkownika
§  Właściciel portalu daje możliwość promowania innych ofert sprzedającego na jego ogłoszeniach za pomocą boxu – „Inne oferty sprzedającego”, widocznego na każdym ogłoszeniu użytkownika
§  Na życzenie Użytkownika możliwe jest udostępnienie numeru telefonu oraz adresu e-mail klienta na każdym jego ogłoszeniu. W celu skorzystania z tej funkcji, należy zaznaczyć pole „Pokaż moje dane kontaktowe na moich ogłoszeniach” dostępne na stronie edycji profilu. 
§  Otrzymuje możliwość jednoczesnej ekspozycji 100 ogłoszeń przez okres trwania usługi.
§  Otrzymuje najwyższą pozycję w wykazie firm sprzedażowych - powyżej użytkowników z usługą „Piano Shop” oraz powyżej użytkowników z usługą „Free piano seller”
§  Gwarantowane miejsce na banerze na stronie www.klaviano.com/pianos-for-sale dla użytkowników strony, których lokalizacja namierzona na podstawie dostępnych systemów wskazuje, że znajdują się on w odległości nie większej niż 50 km od podanej przez klienta siedziby firmy. Lokalizacja użytkownika ustalana jest na podstawie jego adresu IP lub w przypadku gdy użytkownik jest zarejestrowany i podał swój adres, na podstawie tego adresu.
§  Gwarantowane miejsce na banerze na stronie www.klaviano.com/piano-sellers dla użytkowników strony, których lokalizacja namierzona na podstawie dostępnych systemów wskazuje, że znajdują się oni w odległości nie większej niż 50 km od podanej przez klienta siedziby firmy. Lokalizacja użytkownika ustalana jest na podstawie jego adresu IP lub w przypadku gdy użytkownik jest zarejestrowany i podał swój adres, na podstawie tego adresu.
§  Przejrzysta i elegancka podstrona/wizytówka w pełni dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach, komputerach stacjonarnych oraz laptopach.
o   Konto „ Piano Salon + ”
§  Otrzymuje własną podstronę z adresem, w formie www.klaviano.com/wlasna_nazwa, i otrzymuje gwarancję własności adresu przez okres korzystania z usługi „Piano Salon”
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na podstronie użytkownika (www.klaviano.com/wlasna_nazwa)
§  Właściciel portalu gwarantuje, że nie będzie zamieszczał własnych reklam na ogłoszeniach użytkownika
§  Na życzenie Użytkownika możliwe jest udostępnienie numeru telefonu oraz adresu e-mail klienta na każdym jego ogłoszeniu. W celu skorzystania z tej funkcji, należy zaznaczyć pole „Pokaż moje dane kontaktowe na moich ogłoszeniach” dostępne na stronie edycji profilu. 
§  Otrzymuje możliwość jednoczesnej ekspozycji 300 ogłoszeń przez okres trwania usługi.
§  Otrzymuje najwyższą pozycję w wykazie firm sprzedażowych - powyżej użytkowników z usługą „Piano Shop” oraz powyżej użytkowników z usługą „Free piano seller”
§  Gwarantowane miejsce na banerze na stronie www.klaviano.com/pianos-for-sale dla użytkowników strony, których lokalizacja namierzona na podstawie dostępnych systemów wskazuje, że znajdują się on w odległości nie większej niż 50 km od podanej przez klienta siedziby firmy. Lokalizacja użytkownika ustalana jest na podstawie jego adresu IP lub w przypadku gdy użytkownik jest zarejestrowany i podał swój adres, na podstawie tego adresu.
§  Gwarantowane miejsce na banerze na stronie www.klaviano.com/piano-sellers dla użytkowników strony, których lokalizacja namierzona na podstawie dostępnych systemów wskazuje, że znajdują się oni w odległości nie większej niż 50 km od podanej przez klienta siedziby firmy. Lokalizacja użytkownika ustalana jest na podstawie jego adresu IP lub w przypadku gdy użytkownik jest zarejestrowany i podał swój adres, na podstawie tego adresu.
§  Przejrzysta i elegancka podstrona/wizytówka w pełni dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach, komputerach stacjonarnych oraz laptopach.
60. Usługa „Free Piano Seller” jest bezpłatna.
61. Ceny za usługę „Piano Shop” to
a) 40 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 30 dni
b) 108 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 90 dni
c) 168 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 180 dni
d) 240 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 365 dni
62. Ceny za usługę „Piano Salon” to:
a) 150 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 30 dni
b) 405 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 90 dni
c) 630 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 180 dni
d) 900 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 365 dni
63. Ceny za usługę „Piano Salon + ” to:
a) 250 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 30 dni
b) 675 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 90 dni
c) 1050 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 180 dni
d) 1500 euro brutto przy wykupieniu usługi na okres 365 dni
64. Płatności za usługę można dokonać przez paypal, lub przelewem na konto: SAP MUSIC Profesional KRZYSZTOF SKWAREK PL 91 1140 2017 0000 4602 1306 4522, ul. Obozowa 18, 62-800 Kalisz, POLAND w tytule podając kod wygenerowany przy złożeniu zamówienia.
65. W przypadku opłaty za pomocą Paypal, usługa uruchamiana jest natychmiastowo. W przypadku przelewu na konto, usługa uruchamiana jest do 24h od daty zaksięgowania wpłaty.
66. Po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności otrzyma on na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
67. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres: 62 – 800 Kalisz, ul. Obozowa 18 o następującej treści: Niniejszym, oświadczam, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuje we wskazanym poniżej zakresie od umowy, którą zawarłem/am w dniu ……………………………..…………………….roku dot. ogłoszenia …………………Podaję numer konta, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy oraz dane właściciela konta:          ……………………………………………………Data i podpis Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Operator za zgodą Użytkownika aktywował emisję, tj. świadczenie usługi przez Serwis zostało rozpoczęte. Uiszczona opłata za ogłoszenie zostanie niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi na nr rachunku bankowego z którego została uiszczona.
68. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT  na wskazany adres do doręczeń. Użytkownik może wyrazić również zgodę na wysłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.
69. W przypadku braku aktywności użytkownika korzystającego z konta Darowy Salon Fortepianowy w przeciągu 3 kolejnych miesięcy administrator ma prawo do jego usunięcia po uprzednim powiadomieniu użytkownika konta w formie e-mailowej o zamiarze usunięcia konta i braku rejestracji dalszej aktywności przez administratora w przeciągu 30 dni od dnia powiadomienia.
70. Każdemu z zarejestrowanych Użytkowników serwisu przysługuje jednorazowy 7 dniowy bezpłatny okres testowy. Wszelkie ogłoszenia zamieszone w tym okresie w serwisie przez Użytkowników po upływie 7 dni stają się nieaktywne i możliwa jest ich aktywacja po uprzedni wykupieniu odpowiedniej usługi zgodnie z postanowieniem Regulaminu.
71. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 
72. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
73. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Serwis Klaviano.com poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
74. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.
75. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
76. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
77. Regulamin został przetłumaczony na inne języki co ma charakter wyłącznie informacyjny dla użytkowników obcojęzycznych. W przypadku sporu prawnego, wersją wiążącą dla stron, jest oryginalna wersja regulaminu w języku polskim.